สงครามปฏิวัติฝรั่งเศส

http://www.pleasurecaptains.com

สงครามปฏิวัติฝรั่งเศสจบลงแบบไหน
การปฎิวัติฝรั่งเศสเป็นการปฎิวัติที่ครั้งใหญ่อย่างมาก ได้เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 โดยเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเมืองของยุโรป ซึ่งสาเหตุมาจากด้านการคลังเป็นหลัก โดยเป็นการปฎิวัติจากกลุ่มชนชั้นกลางที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครอง ซึ่งอยากล้มล้างการปกครองในระบอบเก่า หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่อำนาจอธิปไตยของประชาชน และปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศร่วมด้วย
สาเหตุหลักของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ทำให้เป็นประเทศทุกวันนี้
โดยด้านการเมืองของฝรั่งเศสนั้นได้มีการปกครองที่ยังไม่เข้มแข็งพอในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งไม่สามารถมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจอะไรได้ทั้งนั้น และต้องให้คนบางกลุ่มเข้ามาช่วยตัดสินใจในปัญหาต่างๆ สภาในท้องถิ่น ก็เป็นสภาที่มีอยู่ทั่วไปแต่อยู่ในอิทธิพลของขุนนางท้องถิ่นให้กับมามีบทบาทอีกครั้ง สภาปาลมองค์ เป็นศาสสูงสุดของฝรั่งเศส โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับกษัตริย์และยังมีสิทธิ์การออกกฎหมายใหม่อีกด้วย โดยในด้านของเศรษฐกิจได้มีปัญหาในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15และได้ทำการสะสมมายังพระเจ้าหลุยส์ที่16 จนทำให้เรื่องด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ จึงทำให้เกิดการเรียกเก็บภาษีจากประชาชน ซึ่งได้ไปเป็นที่ไม่พอใจของคนกลุ่มหนึ่ง และได้เกิดการตัดเบี้ยต่างๆของข้าราชการอีกด้วย และเหตุผลนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของทางราชการ ซึ่งการแก้ไข้ต่างๆนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จ และยังเป็นปัญหาเรื่องการเงินขาดแคลนอยู่นั้นเอง
โดยเรื่องปัญหาของสังคมนั้น ฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลทางความคิดของชาวต่างชาติ จากการที่ฝรั่งเศสได้เข้าไปช่วยสงครามในครั้งนั้น จนได้ประกาศความเสรีภาพนั้นกลับมาในประเทศของตนอีกด้วย ซึ่งสาเหตุของการปฎิวัติฝรั่งเศส ก็เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่สะสมมานาน จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จนได้มีการเกิดการประชุมกันขึ้นและได้มีประชากรกลุ่มหนึ่งขอให้นับคะแนนเป็นรายหัว เพื่อความพอใจของพวกเขานั้น และมีกลุ่มค้านการนับคะแนนแบบนี้ พวกเขาจึงตัดสินใจไปก่อตั้งสภาแห่งชาติขึ้นเองและเรียกร้องให้ทำการปิดประชุมลงนั้นเอง และสรุปผลการปฎิวัติของฝรั่งเศสนั้นคือ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่และมีคำสั่งประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และขุนนาวอีกมากมายจนได้สิ้นสุดวงตะกูลนี้ และได้มีการทำสงครามกับต่างชาติ ซึ่งได้มีการขยายอิทธิพลออกไปอีกด้วย ในการปฎิวัติให้ประเทศอื่นๆรับรู้นั้นเอง ซึ่งผลของสงครามนี้ก้ได้ปรับปรุงประเทศขึ้นมาในระหนึ่งแต่ก็ยังคงไม่ดีสักเท่าไหร่นัก เพราะยังมีปัญหาหลายด้านที่ตามมาอีกด้วย